Student Council

Student Council for academic Year 2023-24

Sr. No. Portfolio Student In Charge
1 GS Pallavi R. Chougule (B. Pharm)
2 CS Rugved M. Tambe (B. Pharm)
3 Art & Craft Sanika S. Patil (D. Pharm)
4 Drama Shivani A. Kumbhar (B. Pharm)
5 NSS Ketan M. Magdum (B. Pharm)
6 Sports Aditya A. Patil (D. Pharm)
7 Fashion Titiksha M. Khandekar (B. Pharm)
8 Magazine Sanika J. Chougale (B. Pharm)
9 Orchestra Fatima M. Jatrate (B. Pharm)
10 Dance Ritika R Kukareja (D. Pharm)